obchodné podmienky

Upozornenie: Sme platcami DPH a všetky uvedené ceny sú s DPH.

 

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre zúčastnené  zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

Predmet objednávky

 

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.vinotekalastella.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie  objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

 

Minimálne množstvo

 

Minimálne množstvo pre platnú objednávku u vín nie je stanovené, t.j. objednávka je platná už od 1 fľaše.

 

Storno objednávky

 

Objednávku je možné bezplatne stornovať do jednej hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej komunikácie na adrese vinotekalastella@vinotekalastella.sk, alebo sa bližšie informovať na telefónnom čísle +421 915 872 592. Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.)

V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 15 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

 

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase yystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok, objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v stanovenej lehote (u príslušného tovaru) kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

Predávajúci nezodpovedá:

Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou 

spoločnosťou. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi kontaktovať kupujúceho v lehote 24 hodín od objednania a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru alebo zmenu objednávky.

 

Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade zistenia závad na objednanom tovare spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej finančnej ujmy. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov.

 

Spôsob platby

 

Prevodný príkaz: pri prevodnom príkaze bude tovar vyexpedovaný zo skladu po obdŕžaní platby na účet predávajúceho. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Dodacia doba vína, ktoré nie je momentálne skladom je maximálne 14 pracovných dní.

 

Dobierka: pri dobierke príkaze bude tovar vyexpedovaný zo skladu po obdržaní riadne vyplnenej objednávky. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Dodacia doba vína, ktoré nie je momentálne skladom je maximálne14 pracovných dní.

 

Osobne v hotovosti: objednaný tovar bude okamžite vyexpedovaný zo skladu po prijatí hotovosti.

 

VIAMO: pri spôsobe úhrady prostredníctvom VIAMO bude tovar vyexpedovaný zo skladu po obdŕžaní platby na účet predávajúceho. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Dodacia doba vína, ktoré nie je momentálne skladom je maximálne 14 pracovných dní.

 

Odstúpenie o zmluvy

 

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre dstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

 

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou: Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uvedie kupujúci číslo bankového účtu, na ktoré má byť  zaslaná kúpna cena za tovar.

 

Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, má povinnosť zaslať tovar v zákonnej lehote späť na adresu: Vinotéka La Stella, Komenského 4626/35, 921 01 Piešťany.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci dodržať nasledovné podmienky:

 

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (nepoškodená fľaša, uzáver fľaše, etiketa na fľaši),

 

tovar nesmie byť použitý,

 

tovar musí byť nepoškodený,

 

tovar musí byť kompletný,

 

tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

 

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdŕžaní tovaru.

 Reklamácie

 

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru do miesta vyskladnenia. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu.

 

Reklamácie sú vybavované:

 

telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +451 944 352 172)

 

e-mailom (vinotekalastella @vinotekalastella.sk)

 

poštou (Vinotéka La Stella, Komenského 4626/35, 921 01 Piešťany)

 

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľašovaného vína. Fľašové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. 

Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

 

Ochrana osobných údajov

 

Podľa zákona č 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov sú osobné údaje zákazníkov dôverné a nie sú  poskytované žiadnym subjektom. Prevádzkovateľ tu čestne vyhlasuje, že nepredáva, neprenajíma a ani inak 

neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov žiadnej tretej strane. Osobné údaje budú použité len pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Kupujúci využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie o zákazníkovi, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. 

Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).

 

Záruka

 

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

 

Ceny

 

Firma je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Ceny uvedené na našej internetovej 

stránke sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

Prepravné podmienky

V súlade s podmienkami prepravnej spoločnosti

 

Cenník dopravy

Objednávka nad 55 € s DPH ... doprava zdarma

Objednávka v hodnote od 40 do 55 € s DPH ... 1.98 € s DPH za dopravu

Objednávka v hodnote do 40 € s DPH ... 3.96 € s DPH za dopravu

Príplatok za platbu pri doručení (dobierka) ... 1.68 € s DPH

 

Dodacia lehota

Tovar, ktorý je skladom sa spravidla expeduje na druhý pracovný deň po obdržaní objednávky (skladom je všetok tovar uvedený v e-shope, avšak v obmedzenom množstve). Zmluvný prepravca deklaruje dodaciu dobu 1 pracovný deň. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom obdržania objednávky. V prípade spôsobu platby prevodom z účtu plynie dodacia lehota dňom pripísania plnej sumy na účet predávajúceho (číslo účtu a variabilný symbol Vám príde po objednaní e-mailom, ak sa chcete pred úhradou sumy uistiť či je objednaný tovar skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom). Maximálna doba expedície tovaru je 14 pracovných dní. V prípade možných komplikácií (napr. objednané víno nie je skladom a je dopredané aj u výrobcu alebo sa predpokladá dlhšia čakacia doba na nafľašovanie) Vás bude kontaktovať náš pracovník za účelom zmeny alebo storna objednávky.

 

Preprava tovaru

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Váš tovar je počas prepravy chránený proti nárazom a poškodeniu kartónovým obalom a fóliou. V cene dopravy je zahrnutý prepravný obal, poistenie Vášho tovaru, dva pokusy o doručenie tovaru. Poplatky za doručenie sú zahrnuté do konečnej ceny objednávky.

Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom kupujúceho na súpiske rozvozu zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ príjemcovi písomné oznámenie. Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Pri preberaní zásielky si dobre skontrolujte jej stav, ak javí balík známky poškodenia (zdeformovaný tvar, pretekajúci obsah,..), tak ju nepreberajte a vypíšte reklamačný list s pracovníkom kuriérskej spoločnosti. V prípade, že balík preberiete a potvrdíte to svojim podpisom, je ďalšia reklamácia u dopravcu nemožná a zásielka sa považuje za doručenú.